Tietosuojaseloste

Hen­ki­lö­tie­to­lain (523/1999) 10§:n mukai­nen rekis­te­ri­se­los­te.

Rekisterin nimi

Ravin­to­la­lai­te Pari­la Oy:n asia­kas­tie­to­re­kis­te­ri

Rekisterinpitäjä

Ravin­to­la­lai­te Pari­la Oy, Y‑tunnus 2907169–7

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus on toi­mia Ravin­to­la­lai­te Pari­la Oy:n asia­kas­tie­to­re­kis­te­ri­nä.

Tie­to­ja voi­daan käyt­tää seu­raa­viin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin

  • Tilaus­ten käsit­te­ly ja toi­mi­tus
  • Pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen ja kehi­tys
  • Mark­ki­noin­ti

Säännönmukaiset tietolähteet

Pää­asial­li­nen tie­to­läh­de on asia­kas itse. Tie­to­ja voi­daan hank­kia myös viran­omais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhtei­sil­tä yhteis­työ­kump­pa­neil­ta.

Rekisterin tietosisältö

Rekis­te­ri sisäl­tää pää­asial­li­ses­ti asiak­kai­den itsen­sä Ravin­to­la­lai­te Pari­la Oy:lle anta­mia tie­to­ja.

Rekis­te­ri voi sisäl­tää mm. seu­raa­via asia­kas­tie­to­ja

  • Hen­ki­lön nimi
  • Yri­tyk­sen nimi ja tun­nus
  • Säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro
  • Posti‑, las­ku­tus- ja pank­kiyh­teys­tie­dot
  • Pal­ve­lu- ja käyt­tö­ase­tuk­set
  • Tuo­te- ja pal­ve­lu­ti­laus­ten tie­dot
  • Muut pal­ve­lui­den edel­lyt­tä­mät asiak­kaan anta­mat tie­dot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa asiak­kaan ja Ravin­to­la­lai­te Pari­la Oy:n yhtei­sil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­le asiak­kaan tilaa­mien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen toi­mit­ta­mi­sek­si.

Las­ku­tuk­seen liit­ty­viä tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa mak­su­lii­ken­net­tä välit­tä­vil­lä tahoil­le.

Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta muil­le kol­man­sil­le tahoil­le EU:n sisä- tai ulko­puo­lel­la.

Tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sil­le, jos nämä esit­tä­vät Suo­men lakiin perus­tu­van pyyn­nön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tie­to­ja ei säi­ly­te­tä fyy­si­si­nä kap­pa­lei­na pois lukien kir­jan­pi­to, johon on pää­sy vain mää­rä­tyil­lä Ravin­to­la­lai­te Pari­la Oy:n työn­te­ki­jöil­lä ja kir­jan­pi­tä­jäl­lä, joi­ta sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se.

Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la. Vain erik­seen mää­rä­tyil­lä Ravin­to­la­lai­te Pari­la Oy:n työn­te­ki­jöil­lä on pää­sy rekis­te­ri­tie­toi­hin. Työn­te­ki­jät tun­nis­te­taan käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja sala­sa­nal­la. Tie­to­ja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­si­na eikä nii­tä saa ilmais­ta muil­le kuin nii­tä työs­sään tar­vit­se­vil­le, joi­ta sitoo salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on hen­ki­lö­tie­to­lain 26–28 §:n mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteu­tet­tu­na.